ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ»

 MG 1758 MG 1749

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης με το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Α.Ε. υλοποίησε πρόγραμμα κατάρτισης στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 (ΟΠΣ 5031784).

Σκοπός της παρέμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος ήταν η υποστήριξη της απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και ειδικότερα του ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 MG 1756 MG 1791

Το έργο είχε στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με πιστοποίηση νέων προσόντων και την ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες/τουρίστες της Αλεξανδρούπολης & υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες :

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»
Υλοποιήθηκαν 3 ατομικές συνεδρίες & 7 ομαδικές συνεδρίες (4/μελή ομάδα) για 36 ωφελούμενους. Διάρκεια: 29/11/2021 ως 26/02/2022

1η Ατομική συνεδρία: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
2η Ατομική συνεδρία: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
3η Ατομική συνεδρία: ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

1η Ομαδική συνεδρία: ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ /ΟΡΟΙ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2η Ομαδική συνεδρία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
3η Ομαδική συνεδρία: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4η Ομαδική συνεδρία: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
5η Ομαδική συνεδρία: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6η Ομαδική συνεδρία: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
7η Ομαδική συνεδρία: ΛΗΞΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Συνολικά υλοποιήθηκαν 108 ατομικές συνεδρίες & 63 ομαδικές συνεδρίες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Τα προγράμματα κατάρτισης για 36 ωφελούμενους (απόφοιτους ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ, οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι & αυτοαπασχολούμενοι σε επιχειρήσεις μέλη του Εμπορικού Συλλόγου του Δήμου Αλεξανδρούπολης )χωρίστηκαν σε 2 τμήματα με τίτλο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

1ο ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 03/01/2022-21/02/2022 ( 60ώρες) 20 ωφελούμενοι 2ο ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 04/01/2022-05/02/2022 ( 60ώρες) 16 ωφελούμενοι

Η διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν 4 ώρες, εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανά ενότητα ήταν:

PLACE BRANDING: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ (30 ώρες)

 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (PLACE BRANDING-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ)
 • ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ (30 ώρες)

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ -ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
 • ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»
Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, όλοι οι ωφελούμενοι συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης( 08/02/2022 & 23/2/2022) του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων ACTA A.E., στο αντίστοιχο συναφές σχήμα πιστοποίησης.

 MG 1794

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ