ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης υλοποιείσαι τα παρακάτω έργα:

“Κατάρτιση Εργαζομένων για την Ανάπτυξη Τουριστικής Συνείδησης”

"Αστικός Εξοπλισμός Κοινοχρήστων Χωρών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης"

"Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής έξυπνων φορητών συσκευών παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης και τουριστικής προβολής της πόλης της Αλεξανδρούπολης"