ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2022 ΑΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 160732 Κύριο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου 2: "ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ", της πράξης "ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | ΔΙΠΛΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ | MONA ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ