«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Sticker-website_EDET_GR_HighRes.jpg

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ: 2018ΕΠ03110065

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5029436

 

Τίτλος έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: 215.588,91€

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π.«Ανατολική  Μακεδονία Θράκη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το έργο αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δ. Αλεξανδρούπολης.

Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στις κεντρικές εμπορικές οδούς αλλά και στην παραλία του Δήμου σε θέσεις που έχει υποδείξει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης