«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ»

Sticker-website_EDET_GR_HighRes.jpg

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ: 2018ΕΠ03110064

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5031784

Τίτλος έργου: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ»

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: 47.000

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 Άξονας Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή- ΕΚΤ» του Ε.Π.«Ανατολική  Μακεδονία Θράκη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» αφορά στην κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης προκειμένου να αναπτύξουν τουριστική συνείδηση και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες / τουρίστες της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Οι θεματικές ενότητες που θα υλοποιηθούν είναι τρεις (3) και είναι οι εξής:

  1. Τουριστικό marketing – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  2. Place branding: Επιχειρηματική και Τουριστική Ανάπτυξη Τουριστικής Συνείδησης
  3. Επικοινωνία και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί σε τρία τμήματα των 12 ατόμων (σύνολο 36 άτομα), συνολικής διάρκειας 60 ωρών.